ഒന്നിച്ചൊരു കാലം ഒന്നിച്ചൊരു നേരം

 

കാലം തന്നിലെ അർദ്രതയിൽ

ഉതിർന്നു വീണതാം

മഴത്തുള്ളികൾ നമ്മൾ

നമ്മുക്കൊരുമിച്ചൊരു ഗാനം പാടാം

ഒത്തൊരുമിച്ചൊരു നേരം കൂടാം

ഒത്തുചേർന്നു നമ്മൾ

കൂട്ടുകൂടി നമ്മൾ കൂട്ടു

കാരായി നമ്മൾ

സ്നേഹബന്ധത്തിൻ

ഭവ്യതയിൽ സ്നേഹ

ദൂതുമായി നമ്മൾ

ഒന്നിച്ചൊരുകാലം നാം

പടുത്തുയർത്തിയില്ലേ

ആ കാലമതിന് തണലിൽ

This poem was written by Albin SebastianLeave  your comments  below….


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s