ഒരു പനിനീർപുഷ്പം (അവൾക്കായി…)

ജീവിതത്തിൻ കൗമാരാകാലം

പൂത്തുലയുന്ന കാലത്തിൽ

ഒരു വിശുദ്ധിതൻ 

പനിനീർപുഷ്പമായി

അവൾ വിടർന്നു പുഷ്പിക്കട്ടെ

അപരന് മലർഗന്ധമേകട്ടെ!

സ്നേഹത്തിൻ സ്നേഹത്തിൻ

ചിഹ്നമായി അഭിമാനമായി അവൾ വളരട്ടെ

ജീവിത യാത്ര മുന്നേറുമ്പോൾ 

ഇടയ്ക്കു കാലതെറ്റി വീഴുമ്പോൾ 

ഓരോ ഇതളായി അവളെ ചുംബികട്ടെ

ഒടുവിൽ ആ പൂവിൻ ആയുസെത്തുമ്പോൾ

ഓരോ ഇതാളായി പൊഴിഞ്ഞു തീരട്ടെ!

 ആ പുഷ്പം,

മകളായി, സഹോദരിയായി

സ്നേഹിതയായി,  അമ്മയായി

ആർക്കുവേണ്ടി?

അർകൊക്കയോ വേണ്ടി…

ഒന്നുമവൾക്കില്ല…എല്ലാം അപരനായി..

ഒരു പണിനീർപുഷ്പമായി

അവൾതൻ ജീവിതം.

This poem was written by Shayana S


Advertisements

One thought on “ഒരു പനിനീർപുഷ്പം (അവൾക്കായി…)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s